Ulrika Kostkonsult

Varför behöver vattnet renas?

Information om hur du själv kan rena ditt vatten hittar du under rubriken "Produkter" och "Vandring, camping, överlevnad".

Ditt dricksvatten är dessvärre inte så rent som du kanske tror. I januari 2014 gick nio forskare och experter till hårt angrepp mot hanteringen av svenskt dricksvatten. Trots att undersökningar visar att vart tredje grundvattenprov är förorenat av växtskyddsmedel så övervakas bara 14 procent av de svenska grundvattenförekomsterna. Kritikerna menar att Sverige måste agera omgående för att få kontroll över situationen och att kunskapsnivån om yt- och grundvatten är starkt eftersatt i Sverige. Lär dig mer genom att följa denna länk

http://www.dn.se/debatt/sverige-maste-bli-battre-pa-att-kontrollera-dricksvattnet/ och även läsa vidare här! 

Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att dricka vatten för att må bra. Det är även viktigt att dricka RENT vatten. 85 procent [av svenskarna] svarar att de tror att det svenska kranvattnet är bäst i världen. En uppfattning som inte stämmer med verkligheten enligt Håkan Westerlund, föreståndare för drift och underhåll på Kungliga tekniska högskolan. "Vi låg i topp för 30-40 år sedan...". Detta är kunskap som jag sprider till mina klienter och andra som är intresserade.

Lär mer via den följande länken och även på min sida Ulrika Kostkonsult KB på Facebook (http://www.dn.se/nyheter/sverige/samre-kvalitet-pa-svenska-vattnet=/).

Forskare publicerar i ökande takt rapporter som varnar för effekterna av kontaminerat vatten. Speciellt bekymrade är man över den s.k. cocktaileffekten, d.v.s. effekten av alla kemiska ämnen i kombination. Läkemedelsrester (främst hormoner) har visat sig vara ett svårlöst problem. Dessutom ökar problemen med virus, bakterier och parasiter i vårt dricksvatten. 

I april 2013 hade EU möjlighet att skärpa reningskraven på dricksvatten och ställa krav på att vattenreningsverken använder teknik som renar vatten från läkemedel och hormoner. Dessvärre röstades inte förslaget igenom (http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/inget-tvang-rena-lakemedelsrester). Men eftersom du kan rena ditt dricksvatten själv, så behöver du inte påverkas negativt av beslutet.

Visste du att redan 2007 så varnade miljödirektören vid Stockholms läns landsting, Åke Wennmalm, sina egna barn för att dricka kranvattnet "...Reningsverken kan inte ta bort läkemedlen och de går direkt ut..." (http://www.metro.se/nyheter/miljochefen-varnar-sina-barn-for-vattnet/Objggz!06_1254-45/). I min rådgivning ingår att slå ett slag för din hälsa genom att informera om hur du kan rena ditt dricksvatten från läkemedelsrester (bla hjärtmedicin och smärtstillande), hormoner, kemikalier, droger, tungmetaller och annat smått och gott som rinner ur dina vattenkranar. Du behöver alltså inte dricka vatten som långsamt skadar din kropp och hälsa!

En miljöstudie som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet har visat att 92 av 101 screenade läkemedel kunde detekteras i inkommande avloppsvatten och att hela 85 kunde detekteras i utgående, behandlat avloppsvatten. Avloppsreningsverken behöver bli bättre på att bryta ner svårnedbrytbara ämnen, så att de inte belastar hälsa och miljö via direktutsläpp eller via slammet från avloppsreningen, säger Jan Christiansson, Naturvårdsverket.

Mer information och rapporten i sin helhet finns på följande länk: http://www.ivl.se/press/nyheter/pressmeddelande/stormiljostudievisarsparavmangalakemedelisvenskavattendrag.5.3175b46c133e617730d80007821.html

Stockholmsvattnet är sämre än i både New York och Amsterdam, enligt en ny internationell studie. Vi kissar ut och spolar ner mängder med läkemedel varje dag. Reningsverken kan inte filtrera bort medicinerna - och slutligen hamnar de i våra vattenglas. Vad det får för effekter för hälsan vet vi inte i dag, säger Åke Wennmalm, miljödirektör vid Stockholms läns landsting. Mer information får du via länken: (http://www.expressen.se/nyheter/stockholms-vatten-samre-an-new-yorks/?fb_action_ids=10151606164891823&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582).

Kring många av glasbruken i Småland har man hittat arsenik i grundvattnet. Flera hundra gånger högre än de gränsvärden som finns för dricksvatten. Förr innehöll glas giftigt arsenik, bly och kadmium. Stora mängder glaskross har genom åren kastats ut i marken kring hyttorna och på många håll har arsenikhalter långt över gränsvärdena uppmätts i grundvatten. Undrar hur det är runt andra glasbruk...? Tio av vårt lands mest förorenade 22 platser utgörs av småländska glasbruk, enligt en kartläggning av Sveriges länsstyrelser. Mer information finns bl.a. på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=5626877, http://www.dn.se/ekonomi/smalandska-glasbruk-ar-miljobomber/ och http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8751875.

Förorenat vatten oroar Havs- och vattenmyndigheten. När länsstyrelsen i Skåne undersökte länets grundvatten hittades rester av bekämpningsmedel i en tredjedel av proverna. "Skåne är ju ett län med intensiv jordbruksdrift.....det kan säkert göras och har gjorts liknande fynd i exempelvis Gotland och västra Götaland", säger Clas Magnusson utredare på Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Läs vidare på HaV:s hemsida

http://www.havochvatten.se/om-oss/press-och-media/visa-nyheter/visa-pressrelease.html?url=-290745163%2Fpressrelease%2Fview%2F774638.

Vatten på flaska är dessvärre inte ett hälsosamt alternativ. “...Typically used to make bottles for soft drinks, water, juice, mouthwash, sports drinks and containers for condiments like ketchup, salad dressing, jelly and jam, PET is considered safe, but it can actually leach the toxic metal antimony, which is used during its manufacture. One study that looked at 63 brands of bottled water produced in Europe and Canada found concentrations of antimony that were more than 100 times the typical level found in clean groundwater (2 parts per trillion). It also found that the longer a bottle of water sits on a shelf — in a grocery store or your refrigerator — the greater the dose of antimony present. Lär gärna mer på Dr. Mercolas webb.

Hemma hos oss filtrerar vi vattnet och använder vattenflaskor från Klean Kanteen (http://www.kleankanteen.com/sweden/). Åker vi hemifrån kan vi ta med oss vår resekanna med vattenfilter, "Amigo".

Cancerframkallande ämnen som radon, arsenik och uran finns naturligt i våra dricksvattenbrunnar. De här ämnena orsakar ett 20-tal nya cancerfall per år. Det visar en rapport från Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet. I rapporten varnas det också särskilt för bly, som trots förhållandevis låga värden kan ge skador i nervsystemet på små barn. Det är Socialstyrelsen som beställt rapporten som gjorts tillsammans med myndigheten Sveriges geologiska undersökning. Man vill ha en uppdaterad riskbedömning över hur farligt dricksvattnet i brunnarna i dag är med tanke på de förfinade mätmetoder som hela tiden utvecklas.

Det finns inga bindande riktvärden inom EU utan varje land har sina egna. I Sverige har tio mikrogram per liter vatten satts som gräns för bly som inte bör överträdas. Forskarna har räknat ut att cirka 1 500 barn under åtta år har dricksvatten som överskrider den gränsen. – Det är inte jättemånga, men inte jättefå heller. Därför bör man överväga att se över riktvärdet, säger Barregård. Det är forskarnas råd till Socialstyrelsen. Till allmänheten lyder budskapet: – Har man småbarn som dricker brunnsvatten bör man kolla det vart tredje år.

http://www.expressen.se/nyheter/canceramnen-finns-i-brunnsvatten/

Brister i reningen vid våra vattenverk. Ännu en rapport om brister i reningen vid våra vattenverk - den här gången från Svensk Vatten - och det gäller de s.k. mikrobiella reningsstegen som ska skydda oss från t.ex. parasiter. Det finns dessvärre ingen svensk lagstiftning över vilket antal barriärer ett vattenverk ska ha, däremot rekommenderar Livsmedelsverket i sin vägledning ett minsta antal barriärer beroende på råvattnets kvalitet. I rapporten uppmärksammas att Livsmedelsverket behöver tydliggöra i sin vägledning vad som krävs för att dricksvattnet ska anses vara hälsosamt och rent, särskilt vad gäller acceptabel risk för mikrobiella föroreningar. Av informationen från Svenskt Vatten framgår dock inte vilka vattenverk som följer rekommendationerna och vilka som inte gör det. Men jag har mailat Svenskt Vatten kommunikationschef och frågat och delar med mig av svaret när det kommer. Läs mer på Svenskt Vattens hemsida: 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svenskt_vatten_ab/pressrelease/view/kartlaeggningen-visar-att-maanga-vattenverk-investerat-i-saekert-dricksvatten-men-att-ytterligare-aatgaerder-behoevs-773245

SvD skrev i mars 2011 en upplysande artikel om förekomsten av uran i dricksvatten i svenska kommuner som rekommenderas http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svart-fa-bukt-med-uran-i-vattnet_6046959.svd. Utländska studier har visat att uran kan leda till förgiftningsskador på njurarna och små barn är särskilt känsliga. Om du bor i ett område med uran i vattnet beställ reningspatroner för hårt vatten. 

Ulrikas professionella rykte

“Med sitt engagemang, nytänkande

och helhetssyn inspirerar Ulrika,

hon ser nya samband och söker de svar vi behöver i framtiden”

Ulrika Borg är Östergötlands första funktionsmedicinska rådgivare utbildad i Sverige.