Ulrika Kostkonsult

Tjänster som jag kan erbjuda för företag

Frisk, pigg och välmående personal är en förutsättning för framgångsrika företag!

Välmående personal leder till minskad sjukfrånvaro och därmed effektivare och mer produktiva företag, offentlig verksamhet och organisationer. Ulrika Kostkonsult KB bidrar gärna till er friskvård genom att erbjuda skräddarsydda föreläsningar eller individuellt stöd för era anställda utifrån era specifika behov. Det kan t.ex. handla om kost, livsstil, stress, att som ledare föregå med gott exempel vad gäller en balanserad livsstil, mm. Under fliken "Privatpersoner" finns exempel på tjänster med fokus på livsstilsrådgivning som skulle kunna specialanpassas till era behov. Ytterligare exempel på tjänster är energibehandlingar med Access Consciousnessmetoden. Eller varför inte installera vattenrenare på arbetsplatsen som ett led i företagets friskvårdsarbete!

Om du även är intresserad av funktionella och praktiska vattenreningsprodukter som kan användas vid vandring, camping och överlevnad kika under fliken "Vandring, camping, överlevnad".

För dig som har eget avlopp inklusive filterbädd, så finns ekologiska produkter som hjälper till att rensa upp och avlägsna obehaglig lukt (Tank Wizard). För ytterligare information kontakta Ulrika Kostkonsult KB via meddelandefältet längt ner på denna sida.

Teknisk information om vilka ämnen som microspiralfilter stoppar hittar du under rubriken "Microspiralfilter". 

Integritetspolicy enligt GDPR

Ulrika Kostkonsult KB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Syftet med den här integritetspolicyn är att du ska få veta hur Ulrika Kostkonsult hanterar dina personuppgifter och hur du kan ta tillvara på dina rättigheter. Integritetspolicyn utgår från gällande lagstiftning.

Dataskyddsförordningen

EU har beslutat om en dataskyddsförordning (2016/679/EG), GDPR, som gäller behandling av personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation. Förordningen och den svenska dataskyddslagen (DSL) tillämpas från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PUL).

GDPR utgörs av en omfattande uppsättning regler och riktlinjer för integritetsskydd, som är utformade för att skydda alla EU:s invånare. Det innebär att dina personuppgifter får ett starkare skydd och syftet är att det ska blir tryggare och säkrare för dig som kund i kontakt med olika leverantörer. GDPR gäller i princip inom all slags verksamhet och oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen. Den gäller således för företag, föreningar, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Det finns undantag, bland annat för privatpersoners egna privata behandling av personuppgifter. Samma regler gäller inom hela EU och mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgifter – vad är det?

En personuppgift är information som enskilt eller tillsammans kan hänföras till (identifiera) en fysisk person som är i livet. Vanlig information som räknas som personuppgifter är personnummer, namn, postadresser och mejladresser. Även foton, ljudupptagningar och IP-nummer kan räknas som personuppgifter om de har en koppling till en person.

Rätt till information, rättelse och radering

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt GDPR. Dessa rättigheter innebär i korthet att du som registrerad ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.

Du har därmed bland annat rätt till att få tillgång till den information om dig som vi har sparad och är välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret på webbsidan. Motsvarande gäller om du vill komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter eller begära att dina uppgifter raderas. Varje individ har rätt att bli borttagen ur registret, om det inte strider mot andra lagar som t.ex. bokföringslagen.

Om vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för dirketmarknadsföringsändamål.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in om dig?

Ulrika Kostkonsult KB, org. nr 969756-9136, med adress Kalbovägen 109, 610 14 Rejmyre, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som verksamheten samlar in. 

Laglig grund

Personuppgifter ska hanteras på ett sätt som inte skadar den personliga integriteten. All hantering av personuppgifter ska baseras på någon form av rättslig grund som till exempel lagar, avtal eller motsvarande t.ex. överenskommelse om hälsokonsultation eller föreläsning.

Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att Ulrika Kostkonsult ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt den aktuella överenskommelsen.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Ulrika Kostkonsult behandlar personuppgifter när du:

  • Bokar tid för hälsokonsultation/rådgivning/behandling
  • Beställer en produkt eller tjänst såsom en föreläsning
  • Kontaktar eller konsultar Ulrika Kostkonsult i andra ärenden via t.ex. telefon, Skype/Lync eller motsvarande, mejl, brev eller social medier
  • Anmäler dig till nyhetsbrev, kampanjerbjudande eller event

De personuppgifter Ulrika Kostkonsult samlar in är de uppgifter om dig som du själv lämnar i samband med kontakt med oss, vilket kan vara:

För- och efternamn (alternativt företagsnamn)

Gatu- och postadress

Mejladress

Telefonnummer

Personummer alternativt födelsedatum (alternativt organisationsnummer)

Frågor relaterade till din hälsa och livsstil (vid hälsokonsultation/rådgivning/behandling)

Längd och vikt

Blodgrupp (i förekommande fall)

Ulrika Kostkonsults utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Ulrika Kostkonsult använder den insamlade informationen för att kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig som kund både vad gäller administrativa och praktiska spörsmål, för att vi ska kunna kommunicera med varandra och slutligen för att kunna fakturera dig för det genomförda uppdraget.

Känsliga personuppgifter

Uppgifter om hälsa är per definition känsliga personuppgifter och Ulrika Kostkonsult skyddar dessa - och dina övriga personuppgifter - genom att förvara uppgifterna inlåsta samt ha strukturerade hanteringsrutiner. Vidare lämnar Ulrika Kostkonsult inte ut dessa uppgifter till tredje part utan samtycke (kan bli aktuellt vid t.ex. laboratrietester) och skulle aldrig sälja dina personuppgifter.

Om du själv lämnar känsliga personuppgifter, t.ex. vid bokning av hälsokonsultation/rådgivning, beställning av laboratorietest, köp av produkt eller tjänst, förutsätter Ulrika Kostkonsult att du samtycker till att vi registrerar uppgifterna.

Känsliga uppgifter som skickas till oss via mejl i samband med en förfrågan, raderas omedelbart efter att ärendet har avslutats. Om du är en klient under pågående behandling, så kan dessa uppgifter komma att sparas i din journal.

Samarbeten med tredje part

Ulrika Kostkonsult samverkar bara med andra parter som tillämpar GDPR. Vi ställer krav på att de har en egen integritetspolicy för hur de hanterar kund- och personuppgifter. Ingen av dessa parter får egen tillgång till vårt kundregister.

Lagringstid

Uppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med hälsokonsultationen/rådgivningen/behandlingen alternativt köpet av produkten. Uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in. Tre år efter avslutad behandling raderas en journal, ingår man inte en behandling raderas journalen/anteckningarna efter ett år.

Ändringar i vår integritetspolicy

Ulrika Kostkonsult KB kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbsida.

Frågor om dataskydd?

Om du anser att Ulrika Kostkonsult KB hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning, har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen. Där kan du även få mer information om GDPR.

Integritetspolicyn uppdaterades senast: 2018-05-26 

Laboratorieanalyser

Ulrika Kostkonsult samverkar med Amodo Medical för att kunna erbjuda mina klienter högkvalitativa laboratorieanalyser av födoämnestolerans (ImuPro). Läs gärna mer om analyserna på Amodo Medicals hemsida (http://www.amodomedical.se/imupro-fodoamnesintolerans). 

För ytterligare information, en dialog om hur vi kan samarbeta och offert är du välkommen att kontakta mig.

Jag ser fram emot vårt samarbete!

Ulrika 

Ulrikas professionella rykte

“Med sitt engagemang, nytänkande

och helhetssyn inspirerar Ulrika,

hon ser nya samband och söker de svar vi behöver i framtiden”

Ulrika Borg är Östergötlands första funktionsmedicinska rådgivare utbildad i Sverige.