Ulrika Kostkonsult

Viktigt innan vi samarbetar

Jag följer de etiska regler som tagits fram för medlemmarna i Näringsmedicinska terapeutförbundet (NMTF). Jag är dock inte medlem i förbundet. Välkommen att ta del av de etiska reglerna http://nmtf.se/om-oss/etiska-regler/

Jag/Ulrika Kostkonsult KB kan inte ansvara för sjukdom samt brand-, olycksfall- och andra skador som du som klient/kund kan ådra dig under den tid som vi samarbetar och som inte har ett direkt samband med det.

Om du vill bli klient hos Ulrika Kostkonsult är det viktigt att du funderar över nedanstående innan du bokar tid för ett samarbete med mig och därmed fortsätter på din hälsosamma väg genom livet!

1. Jag arbetar inte med någon form av quick fix eller dieter, utan med individanpassad, skräddarsydd och långsiktigt, hållbar hälsa som uppnås genom en process som tar den tid din egen kropp behöver. Är du motiverad att påbörja denna process?

2. Jag arbetar - om din kropp behöver den typen av stöd - med utvalda kosttillskott som anpassas till ditt individuella behov för att du och din kropp ska uppnå balans vad gäller livsnödvändiga näringsämnen. Kan du tänka dig att äta tillskott i enlighet med din individuella friskvårdsplan?

3. Samarbete med mig förutsätter regelbundna personliga uppföljningsmöten för att säkerställa att din kropp svarar som förväntat på de förändringar du genomför. Är du redo att träffa mig med jämna mellanrum (ca 3-6 veckor) under en längre period för att vi ska kunna genomföra fullständiga uppföljningar? 

Om du svarar "ja" på ovanstående frågor så kan du och jag vara redo att påbörja ett samarbete.

Hur lång tid tar det?

Hur många återbesök krävs?

Det finns, liksom när det gäller allt annat i livet, inga hundraprocentiga garantier. I generella termer sägs att den tid det tagit i antal ÅR att slita på kroppens funktioner, tar det (minst) i antal MÅNADER att återbalansera och stärka kroppen. Är du verkligen redo? Det är jag och jag gör allt jag kan för att du ska få ta del av det bästa jag kan erbjuda.

Läs gärna vidare under Funktionsmedicin - vad är det?

Tjänster för privatpersoner. Tillsvidare är jag inte tillgänglig för dessa tjänster.

Tjänster för företag

Godkänd för F-skatt

Integritetspolicy enligt GDPR

Ulrika Kostkonsult KB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Syftet med den här integritetspolicyn är att du ska få veta hur Ulrika Kostkonsult hanterar dina personuppgifter och hur du kan ta tillvara på dina rättigheter. Integritetspolicyn utgår från gällande lagstiftning.

Dataskyddsförordningen

EU har beslutat om en dataskyddsförordning (2016/679/EG), GDPR, som gäller behandling av personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation. Förordningen och den svenska dataskyddslagen (DSL) tillämpas från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PUL).

GDPR utgörs av en omfattande uppsättning regler och riktlinjer för integritetsskydd, som är utformade för att skydda alla EU:s invånare. Det innebär att dina personuppgifter får ett starkare skydd och syftet är att det ska blir tryggare och säkrare för dig som kund i kontakt med olika leverantörer. GDPR gäller i princip inom all slags verksamhet och oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen. Den gäller således för företag, föreningar, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Det finns undantag, bland annat för privatpersoners egna privata behandling av personuppgifter. Samma regler gäller inom hela EU och mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgifter – vad är det?

En personuppgift är information som enskilt eller tillsammans kan hänföras till (identifiera) en fysisk person som är i livet. Vanlig information som räknas som personuppgifter är personnummer, namn, postadresser och mejladresser. Även foton, ljudupptagningar och IP-nummer kan räknas som personuppgifter om de har en koppling till en person.

Rätt till information, rättelse och radering

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt GDPR. Dessa rättigheter innebär i korthet att du som registrerad ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.

Du har därmed bland annat rätt till att få tillgång till den information om dig som vi har sparad och är välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret på webbsidan. Motsvarande gäller om du vill komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter eller begära att dina uppgifter raderas. Varje individ har rätt att bli borttagen ur registret, om det inte strider mot andra lagar som t.ex. bokföringslagen.

Om vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för dirketmarknadsföringsändamål.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in om dig?

Ulrika Kostkonsult KB, org. nr 969756-9136, med adress Kalbovägen 109, 610 14 Rejmyre, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som verksamheten samlar in.

Laglig grund

Personuppgifter ska hanteras på ett sätt som inte skadar den personliga integriteten. All hantering av personuppgifter ska baseras på någon form av rättslig grund som till exempel lagar, avtal eller motsvarande t.ex. överenskommelse om hälsokonsultation eller föreläsning.

Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att Ulrika Kostkonsult ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt den aktuella överenskommelsen.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Ulrika Kostkonsult behandlar personuppgifter när du:

  • Bokar tid för hälsokonsultation/rådgivning/behandling
  • Beställer en produkt eller tjänst såsom en föreläsning
  • Kontaktar eller konsultar Ulrika Kostkonsult i andra ärenden via t.ex. telefon, Skype/Lync eller motsvarande, mejl, brev eller social medier
  • Anmäler dig till nyhetsbrev, kampanjerbjudande eller event

De personuppgifter Ulrika Kostkonsult samlar in är de uppgifter om dig som du själv lämnar i samband med kontakt med oss, vilket kan vara:

För- och efternamn (alternativt företagsnamn)

Gatu- och postadress

Mejladress

Telefonnummer

Personummer alternativt födelsedatum (alternativt organisationsnummer)

Frågor relaterade till din hälsa och livsstil (vid hälsokonsultation/rådgivning/behandling)

Längd och vikt

Blodgrupp (i förekommande fall)

Ulrika Kostkonsults utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Ulrika Kostkonsult använder den insamlade informationen för att kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig som kund både vad gäller administrativa och praktiska spörsmål, för att vi ska kunna kommunicera med varandra och slutligen för att kunna fakturera dig för det genomförda uppdraget. 

Känsliga personuppgifter

Uppgifter om hälsa är per definition känsliga personuppgifter och Ulrika Kostkonsult skyddar dessa - och dina övriga personuppgifter - genom att förvara uppgifterna inlåsta samt ha strukturerade hanteringsrutiner. Vidare lämnar Ulrika Kostkonsult inte ut dessa uppgifter till tredje part utan samtycke (kan bli aktuellt vid t.ex. laboratrietester) och skulle aldrig sälja dina personuppgifter.

Om du själv lämnar känsliga personuppgifter, t.ex. vid bokning av hälsokonsultation/rådgivning, beställning av laboratorietest, köp av produkt eller tjänst, förutsätter Ulrika Kostkonsult att du samtycker till att vi registrerar uppgifterna.

Känsliga uppgifter som skickas till oss via mejl i samband med en förfrågan, raderas omedelbart efter att ärendet har avslutats. Om du är en klient under pågående behandling, så kan dessa uppgifter komma att sparas i din journal.

Samarbeten med tredje part

Ulrika Kostkonsult samverkar bara med andra parter som tillämpar GDPR. Vi ställer krav på att de har en egen integritetspolicy för hur de hanterar kund- och personuppgifter. Ingen av dessa parter får egen tillgång till vårt kundregister.

Lagringstid

Uppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med hälsokonsultationen/rådgivningen/behandlingen alternativt köpet av produkten. Uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in. Tre år efter avslutad behandling raderas en journal, ingår man inte en behandling raderas journalen/anteckningarna efter ett år.

Ändringar i vår integritetspolicy

Ulrika Kostkonsult KB kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbsida.

Frågor om dataskydd?

Om du anser att Ulrika Kostkonsult KB hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning, har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen. Där kan du även få mer information om GDPR.

Integritetspolicyn uppdaterades senast: 2018-05-26

Glöm inte friskvårdspengen!

Din friskvårdspeng kan användas till både funktionsmedicinsk rådgivning (kostrådgivning) samt Access Consciousness (omfattas av massage/kontorsmassage).

Endast ca 20 procent utnyttjar den friskvårdspeng de får från sin arbetsgivare. Unna dig funktionsmedicinsk rådgivning (kostrådgivning) eller energibehandlingen Access Consciousness i stället för att låta dina pengar frysa inne!

På Skatteverkets hemsida finns ytterligare information om personalvårdsförmåner.

Ulrikas professionella rykte

“Med sitt engagemang, nytänkande

och helhetssyn inspirerar Ulrika,

hon ser nya samband och söker de svar vi behöver i framtiden”

Ulrika Borg är Östergötlands första funktionsmedicinska rådgivare utbildad i Sverige.